Đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và kết nối liên thông 4 cấp
14/1/2019, 10:44 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đến năm 2020:

- 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (bao gồm các phòng, đơn vị trực thuộc), UBND cấp xã được trang bị, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và kết nối liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã.

- 80% văn bản không có tính chất MẬT được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trong tỉnh với nhau.

- 100% các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan, đơn vị được số hóa để lưu trữ phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

- 100% các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan, đơn vị được ký số, đảm bảo tính pháp lý theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

- 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được cấp chứng thư số của các nhân, tổ chức.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung vào việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; xây dựng và ban hành các quy định thúc đẩy sử dụng văn bản điện tử; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo nhân lực.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thờiUBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Lộ Trình thực hiện

STT

Nội dung thực hiện

2019

2020

1

Tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

60%

80%

2

Các loại văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

Tất cả các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử. Trừ một số văn bản được gửi thêm bản giấy gồm:

Văn bản quy phạm pháp luật.

Các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, nhân sự, khiếu nại tố cáo (không có tính chất MẬT) và các loại văn bản không ban hành hình thức điện tử theo quy định.

Văn bản gửi cho cá nhân để thực hiện.

3

     Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới văn bản giấy

40%

20%

4

Tỷ lệ hình thức văn bản điện tử được trao đổi:

    Văn bản đi có ký số/tổng số văn bản đi của đơn vị

80%

100%

    Văn bản đi không có chữ ký số được số hóa

80%

100%

5

Tỷ lệ kết nối phần mềm quản lý văn bản liên thông 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) giữa các cơ quan nhà nước cấp dưới.

80%

100%

6

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước được trang bị hệ thống quản lý văn bản.

100%

100%

7

Tỷ lệ triển khai, cấp chữ ký số cho cá nhân, tổ chức.

100%

100%

8

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử.

80%

90%

 BBT

 (Nguồn: Kế hoạch số 44/KH-UBND)

 

 

Các tin khác