Thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2019
18/12/2018, 9:29 (GMT+7)

Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 4253/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 18/12/2018.

Việc ban hành kế hoạch nhằm phục vụ kịp thời phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông theo mục tiêu Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gắn với thủy lợi nội đồng, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn Hậu Giang.

Cụ thể là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi được xem là nhiệm vụ thường xuyên của các huyện, thị xã, thành phố cần tuyên truyền theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vận động duy tu, sửa chữa, đầu tư mới giao thông, thủy lợi gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp theo điều kiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đi lại của từng xóm ấp, khu dân cư. Tạo cơ sở, tập trung cao điểm để phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

Bên cạch đó, tích cực huy động nhiều nguồn vốn (Nhà nước, doanh nghiệp, mạnh thường quân), vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu, góp công sức đầu tư giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng trong thời gian qua, các công trình chuyển tiếp, bức xúc, nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, các công trình xã nông thôn mới.

Ngoài ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời đối với các địa phương tích cực, có cách làm hay, lựa chọn công khai biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và nhất là ghi nhận thành tích đóng góp của Nhân dân.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai, thực hiện, phát động đến quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ, đột xuất và nghiệm thu các công trình của địa phương đăng ký thực hiện./.

Tịnh Kỳ

Các tin khác