Sơ kết phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
10/12/2018, 16:8 (GMT+7)

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4184/KH-UBND về Sơ kết phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

             Theo đó, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung và đề ra những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo (2019 - 2020).

Cụ thể là biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạch đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, các công ty, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, công tác sơ kết phong trào thi đua phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, phô trương, việc tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai, thực hiện và báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn: Kế hoạch số 4184/KH-UBND)

Các tin khác