Phấn đấu 70% các văn bản trao đổi trên môi trường mạng được ký số
10/12/2018, 10:16 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung vào ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo an toàn thông tin... Cụ thể sẽ triển khai thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu về môi trường chính sách, về tài chính, giải pháp về gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với thủ tục hành chính và giải pháp triển khai.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của đơn vị mình.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 4166/KH-UBND)

Các tin khác