Điều kiện thành lập tổ chức hành chính
4/12/2018, 9:4 (GMT+7)

Ngày 22/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Theo đó, tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ 5 điều kiện: 1- Có cơ sở pháp lý; 2- Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; 3- Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; 4- Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác; 5- Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

BBT

(Nguồn: Nghị định 158/2018/NĐ-CP)

 

Các tin khác