Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
1/12/2017, 16:21 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; có lộ trình cụ thể, đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện thống nhất, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung triển khai kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với nhiệm vụ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2017.

UBND tỉnh giao Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của ngành, địa phương phụ trách, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ. /.

                                                                                                              Nhu Phạm

 

 

Các tin khác