Triển khai mở rộng gửi nhận văn bản điện tử trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
24/11/2017, 12:24 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo về việc mở rộng gửi nhận văn bản điện tử trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình mở rộng triển khai gửi nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 và thực hiện ký số trong các văn bản điện tử theo Công văn số 1169/UBND-TTTH ngày 28 tháng 7 năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản.

Đồng thời, Chủ tịch cũng giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát và cấp chứng thư số kịp thời cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo qui định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin quản lý văn bản của tỉnh; đồng thời tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về hiệu quả sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước../.

MT

(Nguồn: Công văn  số 2055/UBND-TTTH)

 

Các tin khác