</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 126/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

 
 

 


Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Ngã Bảy, ngày       tháng 4  năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 15 cá nhân

 
 

 

 

 


CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Xét Tờ trình số 175/TTr-PNV ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 06 tập thể, 15 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho mỗi tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp thực hiện

 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới năm 2017

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng

 

ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 06 TẬP THỂ VÀ 15 CÁ NHÂN ĐƯỢC
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

 

Số
tt

Tên tập thể, cá nhân

Địa chỉ

*

06 tập thể

 

1

Ban Chỉ huy Quân sự

Thị xã

2

Hội Cựu chiến binh

Thị xã

3

Hội Nông dân

Thị xã

4

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thị xã

5

Ủy ban nhân dân

Xã Đại Thành

6

Ủy ban nhân dân

Phường Hiệp Thành

  *

15 cá nhân

 

1

Lê Văn Sáu

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã

2

Lê Văn Màng

Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã

3

Nguyễn Quốc Trạng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã

4

Nguyễn Thị Kim Tước

Chủ tịch Hội LHPN thị xã

5

Nguyễn Phong Vũ

Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã

6

Cao Văn Thơ

Chủ tịch Hội nông dân thị xã

7

Nguyễn Văn Hương

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã

8

Nguyễn Hồng Quân

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã

9

Nguyễn Văn Tư

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiệp Lợi

10

Lê Thanh Bình

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngã Bảy

11

Lê Thúy Huyền

Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Thành

12

Nguyễn Thị Bạch Tuyến

Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Lợi

13

Nguyễn Thành Đô

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành

14

Nguyễn Bạch Em

Chính trị viên phó Ban CHQS xã Tân Thành

15

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Chính trị viên phó Ban CHQS phường Ngã Bảy