</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 125/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

 
 

 


Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Ngã Bảy, ngày       tháng  4  năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 21 cá nhân

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 173/TTr-PNV ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 05 tập thể, 21 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho mỗi tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo)

Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tấn công trấn áp tội phạm

bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ hội mừng Đảng, Mừng xuân Mậu tuất năm 2018

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Công an thị xã và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

               Phạm Chí Dũng

ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 05 TẬP THỂ VÀ 21 CÁ NHÂN ĐƯỢC
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

 

Số
TT

Tên tập thể, cá nhân

Địa chỉ

*

05 tập thể

 

1

Đội An ninh.

Công an thị xã

2

Đội Tổng hợp.

Công an thị xã

3

Đội Điều tra tổng hợp.

Công an thị xã

4

Công an

Phường Ngã Bảy

5

Công an

Xã Đại Thành

  *

21 cá nhân

 

1

Nguyễn Văn Lập

Phó Trưởng Công an thị xã

2

Nguyễn Việt Trung

Phó Trưởng Công an thị xã

3

Nguyễn Thị Phượng Nhi

Phó Trưởng Công an thị xã

4

Nguyễn Quốc Dũ

Phó đội trưởng đội Tổng hợp Công an thị xã

5

Nguyễn Văn Cường

Cán bộ đội Tổng hợp Công an thị xã

6

Đỗ Thị Thanh Tuyền

Đội trưởng đội An ninh Công an thị xã

7

Võ Trung Hiếu

Cán bộ đội An ninh Công an thị xã                    

8

Lê Thị Hồng Trúc

Phó đội trưởng đội CSQLHC về TTXH Công an thị xã

9

Võ Văn Sẽ

Cán bộ đội CSQLHC về TTXH Công an thị xã

10

Nguyễn Thanh Tươi

Đội trưởng CSGT Công an thị xã

11

Võ Minh Khương

Cán bộ đội CSGT Công an thị xã

12

Dương Văn Hiếu

Đội trưởng đội CSTT - CĐ Công an thị xã

13

Ngô Thanh Bình

Đội trưởng đội XDPT - QLBVDP Công an thị xã

14

Nguyễn Trường Giang

Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã

15

Bùi Thanh Đời

Cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã

16

Nguyễn Minh Tâm

Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã

17

Lê Sỹ Nhật

Phó đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã

18

Bùi Công Ngoan

Phó đội trưởng đội CSĐTTP về KT-MT

19

Trương Hát

Phó đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã

20

Trần Ngọc Hoàng Chiến

Cán bộ Công an phường Ngã Bảy

21

Nguyễn Văn Phiên

Công an viên Công an xã Đại Thành.