</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 124/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ NGÃ BẢY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND

    Ngã Bảy, ngày       tháng  4  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân

                                                             

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

 

         Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

         Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc phát động thi đua hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018.

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã, tại Tờ trình số 167/TTr-PNV ngày 09 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 06 tập thể, 08 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho mỗi tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (có danh sách kèm theo).

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tổ chức hoạt động

Tháng Thanh niên trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2018

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Bí thư Thị đoàn thị xã Ngã Bảy và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.        

 

 

Nơi nhận:                                                                   

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Chí Dũng

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 06 TẬP THỂ, 08 CÁ NHÂN

 ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /4/2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

Số
TT

Tên tập thể, cá nhân

Đơn vị

*

06 Tập thể

 

1

Ban Chấp hành Đoàn

Trường THPT Nguyễn Minh Quang

2

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

Công an thị xã Ngã Bảy

3

Ban Chấp hành Đoàn

Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy

4

Ban Chấp hành Chi đoàn

Ban QLDA - ĐTXD thị xã Ngã Bảy

5

Ban Chấp hành Phường đoàn

Hiệp Thành

6

Ban Chấp hành Xã đoàn

Đại Thành

*

08 Cá nhân

 

1

Phạm Hữu Nghị

Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Minh Quang

2

Nguyễn Việt Tân

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thị xã Ngã Bảy

3

Hoàng Thị Thùy

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy

4

Bùi Quốc Trạng

Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

Huỳnh Việt Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn, Bí thư Phường đoàn Lái Hiếu

6

Nguyễn Tấn Lực

Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn, Bí thư Xã đoàn Hiệp Lợi

7

Nguyễn Bạch Em

Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn, Bí thư Xã đoàn Tân Thành