</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 122/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh tên và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017

của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường

hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) công trình: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 739/UBND-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát đầu tư thực hiện dự án “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy”;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) công trình: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 176/TTr-HĐTĐ ngày 04 tháng 4 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh tên và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) công trình: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, cụ thể như sau:

 

TT

Số
hồ sơ

Họ và tên

 Bồi thường,
hỗ trợ về đất

(Đồng)

 Bồi thường,
hỗ trợ về nhà, công trình

 Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng

 Các khoản hỗ trợ khác

 Thành tiền

(Đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

0137

Phạm Văn Thơ

167.710.176

 

 

 

167.710.176

Tổng cộng:

167.710.176

 

 

 

167.710.176

Điều 2. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hộ ông (bà) Phạm Văn Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- 4A, B1,3,4;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải