</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 121/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kinh phí khen thưởng cho hộ gia đình, cá nhân

ảnh hưởng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND thị xã Ngã Bảy V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 164/TTr-HĐTĐ ngày 30 tháng 03 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Nay, phê duyệt kinh phí khen thưởng cho hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, cụ thể như sau:       

(Đính kèm phụ lục I)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thị xã phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo công khai cho các hộ bị ảnh hưởng đồng thời tổ chức chi trả tiền bồi thường thiệt hại theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, người sử dụng đất và tài sản bị ảnh hưởng gắn liền với đất có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- 4A, B1,3,4;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải