</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 120/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 5 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển nguồn ngân sách (vốn xây dựng cơ bản) năm 2017 sang năm 2018

trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư 326/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân Sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 3236/STC-NS ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 84/TTr-TCKH ngày 12 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thuận chuyển nguồn ngân sách (vốn xây dựng cơ bản) năm 2017 sang năm 2018 với tổng số tiền là 14.311.528.728 (Mười bốn tỷ, ba trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi tám ngàn, bảy trăm hai mươi tám đồng), cụ thể như sau:

1. Nguồn theo chế độ được phép chuyển (chuyển tạm ứng): 1.862.888.406 đồng.

(Đính kèm phụ lục I)

2. Nguồn cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển (chuyển dự toán): 12.448.640.322 đồng.

(Đính kèm phụ lục II)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Kinh tế, Ban Chỉ huy quân sự, Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/cáo);

- Như điều 3;

- 4A, B1, 3;

- Lưu: VT, Ph      b.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải