</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 119/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 5 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời đường ống cấp nước PVC D114 bị ảnh hưởng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

 
 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân;

Xét Tờ trình số 190/TTPTQĐ-BTGOMB ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chi phí bồi thường hỗ trợ di dời đường ống cấp nước PVC D114 bị ảnh hưởng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 157/TTr-HĐTĐ ngày 29 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời đường ống cấp nước PVC D114 bị ảnh hưởng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, cụ thể như sau:

(Đính kèm bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thị xã phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang, thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo công khai cho Công ty cổ phần cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang bị ảnh hưởng, đồng thời tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Công ty cổ phần cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- 4A, B1,3;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải