</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 117/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 5 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách các hộ dân được bố trí vào

Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang - đợt 17

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 2613/UBND -NCTH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt danh sách các hộ dân được bố trí vào các cụm, tuyến dân cư vượt lũ - giai đoạn 2;

Căn cứ Công văn số 916/SXD-QLN ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn bình xét đối tượng và các thủ tục vay vốn của các hộ dân vào cụm, tuyến DCVL (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc kiện toàn Hội đồng bình xét các đối tượng vào Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn, thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bình xét các đối tượng vào Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn tại Tờ trình số 58/TTr-QLDA ngày 03 tháng 4 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các hộ dân được bố trí vào Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang - đợt 16 với tổng số là 07 hộ (Đính kèm danh sách).

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bình xét các đối tượng vào Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn phối hợp với UBND phường Ngã Bảy, phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu tổ chức công bố nội dung Quyết định này; hướng dẫn các hộ dân có tên trong danh sách được phê duyệt lập các thủ tục theo quy định của Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ dân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.   

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-A2,B1,3;

-Lưu: VT, Ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải