</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 116/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY
 
 

 


Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Ngã Bảy, ngày     tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban chỉ huy, Tổ kỹ thuật thực hiện Chiến dịch

Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy

 
 

 

 


                                   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về Phát động phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 26/TTr-QLĐT ngày 22 tháng 3 năm 2018 về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ kỹ thuật Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và ca Trưởng phòng Ni v th xã Ngã By,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ kỹ thuật thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ban chỉ huy Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy

* Trưởng ban: Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy.

* Phó Trưởng ban

- Ông Sầm Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã - Thường trực;

- Ông Lê Hùng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

* Các Ủy viên

- Ông Lê Văn Mến, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

- Ông Hồ Văn Khỏe, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã;

- Ông Lê Văn Ngào, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã;

- Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

- Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;

- Ông Dương Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Đại Thành;

- Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành;

- Ông Huỳnh Ngọc Tấn, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi;

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy;

- Ông Nguyễn Thanh Hiểu, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành;

- Ông Cao Chí Cần, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu;

* Mời tham gia Ủy viên:

- Mời ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;

- Mời Cao Văn Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.

2. Tổ Kỹ thuật thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy

* Tổ Trưởng: Ông Đinh Dũng Sĩ, Trạm Trưởng Trạm Thủy lợi thị xã.

* Tổ Phó: Ông Nguyễn Hoàng Ninh, Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã.

* Các Tổ viên:

- Ông Trà Văn Hợp, Cán bộ Phòng Kinh tế thị xã;

- Ông Lê Thanh Ký, Cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã;

- Ông Trần Vũ Tiếng, Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã.

          Điều 2. Ban Chỉ huy, Tổ Kỹ thuật thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

          - Ban Chỉ huy có nhiệm vụ xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thực hiện công trình theo đúng quy định hiện hành; tổ chức sơ kết, tổng kết Chiến dịch; bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch; chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trong quá trình thực hiện Chiến dịch.

          - Tổ Kỹ thuật tham mưu, giúp Ban Chỉ huy Chiến dịch về công tác chuyên môn; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình đúng theo quy định hiện hành; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện Chiến dịch; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy về nhiệm vụ được phân công; các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ huy phân công. Thường xuyên báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về Ban Chỉ huy tỉnh và UBND thị xã theo đúng thời gian quy định.

          - Ban Chỉ huy, Tổ Kỹ thuật thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 thị xã Ngã Bảy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy./.

         

 

Nơi nhận:

- VP. UBND tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải tỉnh;

- Sở NN và PTNT tỉnh;

- TT: Thị Ủy, HĐND thị xã;

- Như Điều 3;

- 4A, 4B, C5;

- Lưu: VT, Ph:      b.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng