</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 115/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 797/UBND-NCTH ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc sửa chữa đê bao, cống, đập và nạo vét kênh trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 101/TTr-TCKH ngày 28 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm.

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, đảm bảo chống lũ và tích trữ nước ngọt chống hạn hán, xâm nhập mặn để phục vụ sản xuất của người dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Ngã Bảy.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài nạo vét kênh 1.600m, khối lượng đất nạo vét 5.498,5m3, đổ đất hai bên, chiều rộng đáy kênh 2m, mái dốc m=0,75, cao trình đáy kênh -1,0m.

- Gia cố đập: Tổng chiều dài đập là: 19,6m (Thượng lưu dài 11m, hạ lưu dài 8,6m), kết cấu: Trụ bê tông cốt thép đá 1x2M250, số lượng 8 trụ, dài 6m và 10 trụ, dài 5m, tiết diện (20x20)cm. Đà giằng 2 lớp: lớp 1 kích thước (20x20)cm, lớp 2 kích thước (20x30)cm. Bên trong lòng đập đắp đất. Đà neo kích thước (20x20)cm, dài 6m. Đan chắn đất dày 10cm. Lắp đặt bọng tròn bê tông cốt thép đường kính Ø800, dài 10m, nắp bọng bằng gỗ kích thước (120x120)cm, treo bằng dây xích.

5. Chủ nhiệm và Tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Bà Phạm Thị Thu Liễu, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hiệp Phát.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

7. Diện tích sử dụng đất: Trên nền đất hiện hữu Nhà nước quản lý.

8. Loại, cấp công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

9. Số bước thiết kế: Thiết kế một bước.

10. Phương án xây dựng: Theo Thông báo kết quả thẩm định số 47/TC-KH ngày 28/3/2018 của phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

11.Thiết bị công nghệ (nếu có): Không.

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

14. Nguồn vốn đầu tư: Cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Kinh tế thị xã thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải