</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 114/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

         Căn cứ Luật Đất đai ngày 28 tháng 11 năm 2013;

         Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

         Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

         Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

         Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

         Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

         Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

         Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy;

Xét Công văn số 161/TTPTQĐ-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm phát triển đất tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định, phê duyệt dự toán tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 84/TTr.TC-KH ngày 13 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Siêu thị Ngã Bảy tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, cụ thể như sau:

 

(Đính kèm theo phụ lục I&II)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính – Kế hoạch thị xã, Tài nguyên và Môi trường thị xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải