</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 110/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung nguồn vốn đầu tư

Công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Hàng rào và rảnh thoát nước thuộc công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 103/UBND-NCTH ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND thị xã Ngã Bảy V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 94/TTr - TCKH ngày 22 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy, cụ thể như sau:

 

 

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước từ năm 2017 đến năm 2019 và ngân sách thị xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- 4A, B1,3;

- Lưu VT, Ph     b.

     

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Việt Hà