</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 109/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Gờ bó vỉa hè, nâng cao độ và bổ sung đà ngang mương thoát nước thuộc công trình: Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 628/UBND-NCTH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phát sinh hạng mục: Gờ bó vỉa hè, nâng cao độ và bổ sung đà ngang mương thoát nước thuộc công trình: Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 87/TTr-TCKH ngày 13 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Gờ bó vỉa hè, nâng cao độ và bổ sung đà ngang mương thoát nước thuộc công trình: Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hạng mục: Gờ bó vỉa hè, nâng cao độ và bổ sung đà ngang mương thoát nước.

2. Thuộc dự án: Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

5. Tổ chức lập dự toán: Ông Lê Khánh Phong, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng đầu tư Ngã Bảy.

6. Tổ chức thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy.

7. Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Gờ bó vỉa hè với chiều dài 740m;

- Nâng cao độ mương thoát nước dày 15cm, chiều dài 826m.

- Bổ sung đà ngang mương thoát nước bằng bê tông cốt thép tiết diện (10x10)cm, dài 50cm, số lượng 222 cấu kiện.

9. Nguồn vốn: Sử dụng chi phí dự phòng công trình.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

­­­Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch thị xã, Quản lý đô thị thị xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-B1,3;

-Lưu: VT, Ph     b.

     

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải