</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 108/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

 
 

 


Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Ngã Bảy, ngày       tháng  3  năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 36 cá nhân

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 131/TTr-PNV ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 12 tập thể, 36 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho mỗi tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo)

Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác PCTP, TNXH, An toàn giao thông

 và thực hiện công tác phối hợp Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Công an thị xã và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

               Phạm Chí Dũng

ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 12 TẬP THỂ VÀ 36 CÁ NHÂN ĐƯỢC
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /3/2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

 

Số
TT

Tên tập thể

Địa chỉ

*

12 tập thể

 

1

Ban tham mưu

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

2

Ban Chỉ huy Quân sự

Phường Ngã Bảy

3

Đội Tổng hợp

Công an thị xã

4

Công an

Phường Lái Hiếu

5

Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố

Công an thị xã

6

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm, về kinh tế - ma túy

Công an thị xã

7

Ban Chỉ đạo 138

Phường Ngã Bảy

8

Ban Chỉ đạo 138

Phường Hiệp Thành

9

Đội Cảnh sát trật tự

Công an thị xã

10

Phòng Quản lý đô thị

Thị xã

11

Đội Quản lý trật tự đô thị

Thị xã

12

Ban An toàn giao thông

Xã Tân Thành

  *

36 cá nhân

 

1

Ông Nguyễn Văn Lập

Phó trưởng Công an thị xã

2

Ông Cao Bửu Tòng

Đội trưởng, Đội Tổng hợp Công an thị xã

3

Ông Tiêu Chí Nguyện

Phó Đội trưởng, Đội an ninh Công an thị xã

4

Ông Nguyễn Trung Tính

Phó Trưởng Công an, phường Ngã Bảy

5

Ông Văn Tấn Đạt

Phó Trưởng Công an, phường Lái Hiếu

6

Ông Lê Xuân Điền

Phó Chỉ huy trưởng- Ban CHQS thị xã

7

Ông Đỗ Văn Thuận

Trợ lý quân báo, trinh sát Ban CHQS thị xã

8

Ông Trần Minh Đức

Nhân viên Quân sự phường Ngã Bảy

9

Ông Nguyễn Việt Trung

Phó trưởng Công an thị xã

10

Ông Dương Văn Hai

Đội trưởng, Đội Cảnh sát ĐTTP về KT- MT Công an thị xã

11

Ông Nguyễn Minh Tâm

Đội trưởng, Đội Cảnh sát ĐTTP - TTXH Công an thị xã

12

Ông Ngô Thanh Bình

Đội trưởng, Đội XDPT-QLBBVDP Công an thị xã

13

Ông Dương Phước Thạnh

Trưởng Công an, phường Lái Hiếu

14

Ông Lê Văn Sáu

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã

15

Ông Lê Văn Tranh

Trưởng phòng khám điều trị HIV, AIDS Trung tâm Y tế thị xã

16

Bà Võ Thị Yến Nhi

Phong viên Đài truyền thanh thị xã

17

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy

18

Ông Nguyễn Thanh Hiểu

Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành

19

Ông Dương Văn Giang

Chủ tịch UBND xã Đại Thành

20

Ông Huỳnh Ngọc Tấn

Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi

21

Ông Lê Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã

22

Ông Phan Văn Xuyên

Trưởng Công an thị xã

23

Ông Nguyễn Hoàng Phi

Phó Trưởng Công an thị xã

24

Ông Nguyễn Hoàng Thuấn

Cán bộ Đội Cảnh sát GT Công an thị xã

25

Ông Dương Văn Hiếu

Đội trưởng, Đội CS. TTCĐ Công an thị xã

26

Ông Dương Thanh Tuấn

Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

27

Ông Hồ Văn Khỏe

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

28

Ông Trần Minh Quang

Trưởng phòng Tư pháp thị thị xã

29

Ông Nguyễn Văn Phải

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã

30

Ông Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã

31

Ông Nguyễn Văn Nôm

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã

32

Ông Phan Văn Trân

Phó Bí thư Đòan TNCS Hồ Chí Minh thị xã

33

Bà Nguyễn Thị Kim Tước

Chủ tịch Hội LHPNVN thị xã

34

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã

35

Ông Võ Quốc Thắng

Chủ tịch UBND xã Tân Thành

36

Ông Nguyễn Quốc Dũ

Đội phó, Đội Tổng hợp Công an thị xã