</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 91/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chỉ định đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”

 
 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 789/UBND-NCTH ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tại Tờ trình số 47/TTr-QLĐT ngày 09 tháng 02 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Chỉ định đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040” với các nội dung như sau:

-  Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nam Hiệp Phát.

- Giá chỉ định thầu: 138.406.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm lẻ sáu ngàn đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 ký hợp đồng với đơn vị được chỉ định thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch thị xã, Quản lý đô thị thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nam Hiệp Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong