</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 90/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Hàng rào và rảnh thoát nước thuộc công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 757/UBND-NCTH ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phát sinh hạng mục: Hàng rào và rảnh thoát nước thuộc công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 64/TTr-TCKH ngày 06 tháng 02 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Hàng rào và rảnh thoát nước thuộc công trình: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hạng mục: Hàng rào và rảnh thoát nước.

2. Thuộc dự án: Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Ngã Bảy.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

5. Tổ chức lập dự toán: Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

6. Tổ chức thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy.

7. Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Hàng rào: Tổng chiều dài 49,7m, chiều cao 2,5m, kết cấu: móng đơn bê tông cốt thép nền đóng cừ tràm L=2,5m, mật độ 16 cây/m2; cột, dầm bê tông cốt thép đá 1x2M200, tường xây gạch ống dày 100 vữa xi măng M75, trát 2 mặt vữa xi măng M75, quét vôi 01 nước màu trắng, 02 nước màu vàng nhạt.

- Rãnh thoát nước: Chiều dài rãnh thoát nước 13,5m, xây mới 05 hố ga và có lắp mới ống thoát nước PVC D250 dài 43,4m cặp hàng rào xây mới. Nâng sân trong phía tiếp giáp dãy lớp học cũ với Nhà đa năng mới, diện tích 69,5m2. Xây nâng hố ga và mương thoát nước hiện hữu tại vị trí sân nâng cấp bằng gạch thẻ. Kết cấu mặt sân hoàn thiện: Sân đan bê tong cốt thép, đá 1x2, M200.

9. Nguồn vốn: Sử dụng chi phí dự phòng công trình và ngân sách thị xã (Nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND thị xã Ngã Bảy).

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

­­­Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-B1,3;

-Lưu: VT, Ph     b.

     

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Việt Hà