</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 89/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao bổ sung dự toán và phê duyệt danh mục công trình trên địa bàn thị xã Ngã Bảy từ nguồn kiến thiết thị chính năm 2018

 
 
 

 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018 thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 68/TTr-TCKH ngày 08 tháng 02 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán và phê duyệt danh mục công trình trên địa bàn thị xã Ngã Bảy từ nguồn kiến thiết thị chính năm 2018 với tổng số tiền 12.300.000.000 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

(Đính kèm phụ lục I)

Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, nội dung được phê duyệt và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho Bạc nhà nước Ngã Bảy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 4A, B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Đăng Hải