</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 87/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã tại Tờ trình số 02/TTr-CCB ngày 06 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hộ ông Huỳnh Thanh Nguyên là hội viên Hội Cựu chiến binh, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú khu vực III, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) do Hội Cựu chiến binh thị xã vận động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 50.000.000 đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Điều 2. Hộ ông Huỳnh Thanh Nguyên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy và hộ ông Huỳnh Thanh Nguyên căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- C2;

- Lưu VT, ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà