</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 86/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã tại Tờ trình số 01/TTr-CCB ngày 31 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hộ ông Trần Minh Hải là hội viên Hội Cựu chiến binh, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú khu vực I, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) do Hội Cựu chiến binh thị xã vận động hỗ trợ 40.000.000 đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Điều 2. Hộ ông Trần Minh Hải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu và hộ ông Trần Minh Hải căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- C2;

- Lưu VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà