</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 85/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY


Số:            /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


 
Ngã Bảy, ngày     tháng 02  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo “ Đường thông, hè thoáng”

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

       Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về quản lý vỉa hè, đường phố và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2011 của UBND thị xã Ngã Bảy ban hành danh mục, phạm vi khai thác, sử dụng tạm thời vỉa hè, đường phố thuộc các tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc ban hành quy chế phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng và trật tự công cộng trên địa bàn thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 47/TTr-PNV ngày 25/01/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo “Đường thông, hè thoáng”,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo “Đường thông, hè thoáng” trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

2. Các Phó ban:

- Ông Nguyễn Hoàng Phi, Phó Trưởng Công an thị xã.

- Ông Nguyễn Văn Nôm, Đội Trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã.

- Ông Hồ Văn Khỏe, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã.

- Ông Trần Vũ Quân, Đội Trưởng Đội Thanh tra GTVT 5.

3. Các thành viên:

Ông Dương Văn Hiếu, Đội Trưởng Đội CSTTCĐ, Công an thị xã.

Ông Huỳnh Hoài Ân, Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã.

Ông Tạ Ngọc Liệt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy.

Ông Cao Đằng Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu.

Ông Phạm Hoài Bạch, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi.

Ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành.

Ông Ngô Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

4. Thư ký:

Ông Dương Trung Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSTTCĐ, Công an thị xã.

Ông Lâm Minh Đức, Chuyên viên Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã.

Điều 2. Ban Chỉ đạo “Đường thông, hè thoáng” có nhiệm vụ:

 Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của Ban chỉ đạo về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ, sắp xếp, chỉnh trang đô thị và trật tự mua bán trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nhận thức nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định Nhà nước về công tác chỉnh trang đô thị và xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị theo quy định.

Kinh phí thực hiện: hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Công an thị xã; Phòng Quản lý đô thị; Đội quản lý trật tự đô thị; UBND xã, phường; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                       

  

                                                                                        Phạm Chí Dũng