</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 84/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”

 
 
 

 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu  số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 2028/UBND-KT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1932/SXD-QLXD ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 464/UBND-NCTH ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 48/TTr-TCKH ngày 31 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”, cụ thể như  sau:

 

                            

Điều 2. Giá trị dự toán được phê duyệt tại Điều 1 là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư lập đồ án quy hoạch. Giá trị thanh quyết toán cho nhà thầu sẽ được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt dự toán lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị căn cứ quyết định này triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph     b.

     

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong