</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 83/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Sơn và lát gạch vỉa hè kè, cây xanh, tam cấp trước trụ sở UBND xã Tân Thành thuộc công trình: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 268/UBND-NCTH ngày 05 tháng 5 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phát sinh hạng mục: Sơn và lát gạch vỉa hè kè, cây xanh, tam cấp trước trụ sở UBND xã Tân Thành thuộc công trình: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 37/TTr-TCKH ngày 22 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Sơn và lát gạch vỉa hè kè, cây xanh, tam cấp trước trụ sở UBND xã Tân Thành thuộc công trình: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hạng mục: Sơn và lát gạch vỉa hè kè, cây xanh, tam cấp trước trụ sở UBND xã Tân Thành.

2. Thuộc dự án: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

5. Tổ chức lập dự toán: Ông Lê Văn Giới, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Hữu.

6. Tổ chức thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy.

7. Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu: Sơn và lát gạch vỉa hè kè, cây xanh, tam cấp trước trụ sở UBND xã Tân Thành: Cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matic, sơn lại toàn bộ tổng diện tích 58,52m2; phá dỡ nền xi măng cũ và đổ bê tông lót đá 4x6M100 dày 10cm, lát gạch vỉa hè 214m2 và xây 4.8m2 bậc cấp bằng gạch thẻ; trồng 10 cây Bằng Lăng và 97,5m2 cở Hoàng Lạc Thảo.

9. Nguồn vốn: Sử dụng chi phí dự phòng công trình.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

­­­Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-B1,3;

-Lưu: VT, Ph     b.

     

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Đăng Hải