</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 82/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình: Cải tạo, nâng cấp bến xe cũ đường Hùng Vương

 thành Công viên Hùng Vương

 
 
 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 666/UBND-NCTH ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc thực hiện cải tạo, nâng cấp bến xe cũ đường Hùng Vương thành Công viên Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp bến xe cũ đường Hùng Vương thành Công viên Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp bến xe cũ đường Hùng Vương thành Công viên Hùng Vương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 81/TTr-HĐTĐ ngày 01 tháng 02 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp bến xe cũ đường Hùng Vương thành Công viên Hùng Vương, cụ thể như sau:

- Về chính sách hỗ trợ, tái định cư: Áp dụng Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang.

 

(Đính kèm phụ lục I)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thị xã phối hợp với Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo công khai cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, người sử dụng đất và tài sản bị ảnh hưởng gắn liền với đất có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- 4A, B1, 3;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải