</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 80/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Ngã Bảy, ngày        tháng        năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi
"Tiếng hát mùa Xuân" thị xã Ngã Bảy năm 2018

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 57/TTr-PNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018, gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Chánh chủ khảo:

Mời ông Phạm Sơn Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

2. Phó Chánh chủ khảo:

Mời ông Lâm Nhựt Phong, Phó Trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

3. Các thành viên:

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Nhân viên Âm nhạc Trung tâm VH-TT-TT thị xã, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

Bà Trần Hạnh, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động Trung tâm VH-TT-TT thị xã, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

4. Thư ký:

Bà Nguyễn Thanh Nhanh, Nhân viên Trung tâm VHTT-TT thị xã.

Ông Trần Hoàng Thương, Nhân viên Thị đoàn thị xã.

Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm, xếp hạng các tiết mục dự thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018 theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả chấm điểm, xếp hạng về Ban Tổ chức Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018.

Ban Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Tổ chức Hội thi;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH