</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 79/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

 
 

 


Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Ngã Bảy, ngày       tháng     năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 12 gia đình

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

   Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

   Xét Tờ trình số 56/TTr-PNV ngày 30 tháng 01năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 12 cá nhân là hộ gia đình và thưởng tiền kèm theo 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Gia đình thanh niên tiêu biểu

 trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2018

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các gia đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                              

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng

 

ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 12 GIA ĐÌNH ĐƯỢC
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /    /2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

 

Số
TT

Họ và tên

Địa chỉ

1

Ông Nguyễn Văn Sơn

Khu vực I, phường Hiệp Thành

2

Ông Huỳnh Quang Năm

Khu vực VIII, phường Hiệp Thành

3

Ông Hà Thanh Tạo

Khu vực VI, phường Ngã Bảy

4

Ông Lê Thiện Hùng

Khu vực VII, phường Ngã Bảy

5

Bà Mai Thị Di

Khu vực VI, phường Lái Hiếu

6

Bà Lê Thị Thắm

Khu vực I, phường Lái Hiếu

7

Ông Trang Trung Thuận

Ấp Đông An 2, xã Tân Thành

8

Bà Nguyễn Thị Bích Vân

Ấp Đông An 2, xã Tân Thành

9

Ông Lưu Thanh Phong

Ấp Đông An A, xã Đại Thành

10

Bà Dương Thị Tới

Ấp Sơn Phú, xã Đại Thành

11

Ông Trần Văn Hòa

Ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi

12

Ông Võ Ngọc Vũ

Ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi