</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 78/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngã Bảy, ngày      tháng   01  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức
Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 48/TTr-PNV ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018, gồm các ông (bà) có tên sau:

1/. Trưởng ban:

- Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

2/. Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT (Thường trực).

- Ông Nguyễn Văn Mến, Phó Trưởng phòng VH&TT thị xã.

3/. Các thành viên:

- Mời ông Bùi Thanh Trường - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thị xã.

- Mời ông Nguyễn Minh Thuấn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã.

- Mời ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Trưởng Đài Truyền thanh thị xã.

- Mời ông Phan Văn Trân - Phó Bí thư Thị Đoàn thị xã Ngã Bảy.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” thị xã Ngã Bảy năm 2018 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng