</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 73/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019);

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân;

Căn cứ Công văn số 213/UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương thực hiện các dự án bức xúc;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Ngã Bảy.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 64/TTr-HĐTĐ ngày 25 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, cụ thể như sau:

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất: Áp dụng Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

2. Bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình: Về giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Bồi thường, hỗ trợ về hoa màu: Áp dụng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Về chính sách hỗ trợ và tái định cư: Áp dụng Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm phụ lục I)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thị xã phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo công khai cho các hộ bị ảnh hưởng đồng thời tổ chức chi trả tiền bồi thường thiệt hại theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, người sử dụng đất và tài sản bị ảnh hưởng gắn liền với đất có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- 4A, B1,3,4;

- Lưu: VT, Ph     b.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải