</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 72/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Công trình: Nâng cấp sửa chữa Trụ sở UBND phường Lái Hiếu

 
 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

          Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa Trụ sở UBND phường Lái Hiếu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 27/TTr-TCKH ngày 18 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

 

 

 

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nâng cấp sửa chữa Trụ sở UBND phường Lái Hiếu.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy.

- Địa điểm xây dựng: Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

- Thời gian khởi công: 11/8/2017; thời gian hoàn thành: 27/12/2017.

                  

          Điều 2. Kết quả đầu tư:

          1. Nguồn vốn đầu tư:

2. Chí phí đầu tư:

 

          

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý (đồng)

Giao đơn vị khác quản lý (đồng)

Giá trị

thực tế

Giá trị

quy đổi

Giá trị

thực tế

Giá trị

quy đổi

Tổng số

356.142.000

 

 

 

1-Tài sản cố định

356.142.000

 

 

 

2-Tài sản lưu động

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

 

Nguồn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

356.142.000

 

Ngân sách thị xã

356.142.000

 

 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

 

Tên đơn vị

tiếp nhận tài sản

Tài sản

cố định (đồng)

Tài sản lưu

 động (đồng)

UBND phường Lái Hiếu

356.142.000

 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Đơn vị cấp phát và thanh toán vốn: Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch thị xã, Quản lý đô thị thị xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải