</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 32/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NGÃ BẢY

 
 

 


Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Ngã Bảy, ngày       tháng  01  năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 15 cá nhân

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 12/TTr-PNV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 03 tập thể, 15 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho mỗi tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Đã có thành tiêu biểu trong Chương trình công tác Hội

và phong trào Chữ  thập đỏ năm 2017               

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Ngã Bảy và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như Điều 2;                                                                                

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng

 

ơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 03 TẬP THỂ, 15 CÁ NHÂN

 ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /01/2018
của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy)

 

Số
TT

Tên tập thể, cá nhân

Đơn vị

*

Tập thể

 

1

Hội Chữ thập đỏ

Xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy

2

Hội Chữ thập đỏ

Xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy

3

Hội Chữ thập đỏ

Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

*

Cá nhân

 

1

Bà Võ Thị Tuyết Huệ

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Thành

2

Bà Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Thành

3

Bà Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Lợi

4

Bà Phạm Thị Hồng Huyến

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Lợi

5

Ông Nguyễn Văn Ất

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ngã Bảy

6

Bà Tô Thị Hồng Nga

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ngã Bảy

7

Bà Lê Thị Tuyết Minh

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành

8

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Người tình nguyện” làm công tác nhân đạo thị xã Ngã Bảy tại TP. Cần Thơ

9

Ông Lương Văn Hoa

Thư ký Ban điều hành Tổ cơm, cháo, nước sôi bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

10

Bà Võ Thị Anh

Tổ Phó Tổ 2, Tổ cơm, cháo, nước sôi bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

11

Ông Lê Văn Phước

Tổ Phó Tổ 3, Tổ cơm, cháo, nước sôi bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy

12

Ông Nguyễn Văn Huệ

Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Người tình nguyện” làm công tác nhân đạo thị xã Ngã Bảy

13

Bà Lê Thị Dùng

Ấp Đông Bình, xã Tân Thành

14

Ông Trần Thanh Hoàng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Thành

15

Ông Nguyễn Hoàng Yên

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lái Hiếu