</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2937/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và

dự toán thu- ngân sách Nhà nước năm 2018 thị xã Ngã Bảy

 
 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05/07/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Bảy về tình hình kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền năm 2017 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Bảy về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 596/TTr-TCKH ngày 20 tháng 12 năm 2017,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điu 1. Giao ch tiêu kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và d toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho các phòng, ban, ngành, đoàn th cp th xã và UBND các xã, phường, c th như sau:

(Đính kèm các phụ biểu)

Điều 2: Dự toán năm 2018 phân bổ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã và UBND các xã, phường đảm bảo tất cả các nhiệm vụ chi của từng đơn vị, từng cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020. 

Điu 3. Giao Th trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn th th xã và Ch tch UBND các xã, phường t chc trin khai thc hin nhim v được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.

Điu 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND th xã, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoch, Giám đốc Kho bc Nhà nước Ngã By, Chi cc Thuế th xã, Th trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn th thị xã và Ch tch UBND các xã, phường chu trách nhim thi hành Quyết định này k t ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- TT: TU, HĐND thị xã;

- Như Điều 4;

- 4A, B1,3, C5;

- Lưu: VT, Ph         b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng