</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 53/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án vay vốn từ
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/QĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tại Tờ trình số 92/TTr-NHCS ngày 27 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 04 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) để giải quyết việc làm cho 04 lao động.

(Đính kèm Bảng tổng hợp các dự án)

Điều 2. Giao Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phối hợp với UBND: phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu, xã Hiệp Lợi cho vay vốn và hướng dẫn các chủ dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã; Chủ tịch UBND: phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu, xã Hiệp Lợi; các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:       

- Như Điều 3;

- Phòng LĐ-TBXH thị xã;

- C2;

- Lưu VT, ph      b.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà