</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 52/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm
Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường năm 2017

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tại Tờ trình số 906/TTr-PGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường năm 2017 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Trưởng đoàn:

Ông Nguyễn Minh Thuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

2. Phó Trưởng đoàn:

Bà Trần Thị Đảnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã.

Ông Huỳnh Văn Mộng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

3. Các thành viên:                                                                     

Ông Đặng Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Tân Thành.

Ông Nguyễn Chi Lăng, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

4. Thư ký:

Ông Bùi Xuân Nhựt, Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2017; báo cáo kết quả kiểm tra về UBND thị xã theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

     

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND các xã, phường;

- C2;

- Lưu VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà