</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 51/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở năm 2017
theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã tại Tờ trình số 598/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 10 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở năm 2017 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND: phường Hiệp Thành, xã Tân Thành, xã Hiệp Lợi; các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Phòng Quản lý đô thị;

- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã;

- B3, C2;

- Lưu VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà