</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 50/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 10 cá nhân

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 568/TTr-PNV ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 01 tập thể, 10 cá nhân và thưởng tiền kèm theo 780.000 đồng cho tập thể, 390.000 đồng cho mỗi cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng

"Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu" năm 2016 - 2017

(Kinh phí khen thưởng do UBND xã Hiệp Lợi chi)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lợi, thị xã và tập thể, các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như điều 2;                                                                                 

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng

 

ơ