</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 49/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận đơn vị xã, phường đạt chuẩn
về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017

 
 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 832/TTr-PGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 06 đơn vị xã, phường đạt chuẩn về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017.

(Đính kèm phụ lục)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 2;

- C2;

- Lưu: VT, Ph       b.                                                      

                                                                           

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà

 


PHỤ LỤC
KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ XÓA MÙ CHỮ
CỦA 06 ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND
ngày       tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã)

 
 

 


1. Đơn vị phường Ngã Bảy:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 100%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 93,73%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 100%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 100%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 97,8%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 99,24%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 95,8%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017.

2. Đơn vị phường Lái Hiếu:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 99,55%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 94,8%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 100%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 100%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 95,6%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 98,6%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 92,99%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017.

3. Đơn vị phường Hiệp Thành:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 98%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 80,92%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 100%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 100%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 97,1%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 99,8%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 92,6%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017.

4. Đơn vị xã Đại Thành:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 99,7%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 96,02%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 100%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 100%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 99,46%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 99,86%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 90,41%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017.

5. Đơn vị xã Tân Thành:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 100%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 92,7%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 98,04%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 98,04%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 99,65%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 98,91%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 98,94%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 95,08%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 năm 2017.

6. Đơn vị xã Hiệp Lợi:

* Xóa mù chữ:

- Tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ: 98,9%.

- Tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ: 94,66%.

Đơn vị đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ: 100%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ: 100%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

* Phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động tr 6 tui vào học lp 1 đạt tỷ lệ: 100%.

- Tr 11 tui hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 93,5%.

- Trẻ từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ: 96,9%.

- Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất dạy và học theo quy định.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.

* Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS):

- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 100%.

- Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ): 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 91,4%.

Đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017./.