</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 48/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh danh sách hộ gia đình người có công
với cách mạng được hỗ trợ nhà ở tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã tại Tờ trình số 530/TTr-LĐTBXH ngày 27 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, cụ thể như sau:

1. Đưa ra khỏi danh sách hộ bà Nguyễn Thị Hai, cư trú khu vực III, phường Ngã Bảy; hình thức hỗ trợ: xây dựng mới.

2. Bổ sung vào danh sách hộ bà Dương Thị Bích Trinh, cư trú ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi; hình thức hỗ trợ: xây dựng mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND: phường Ngã Bảy, xã Hiệp Lợi và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Phòng Quản lý đô thị;

- C2;

- Lưu VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà