</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 47/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Việt,

cư trú khu vực II, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Việt là hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú khu vực II, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) được xây dựng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của thị xã.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy có trách nhiệm động viên hộ bà Nguyễn Thị Việt phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Hộ bà Nguyễn Thị Việt có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy và hộ bà Nguyễn Thị Việt căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng LĐ-TBXH thị xã;

- C2;

- Lưu VT, ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà