</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 46/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Dung,

cư trú khu vực IV, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 26/TTr-CTĐNB ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Dung là hộ cận nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú khu vực IV, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) do Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Thành vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành có trách nhiệm động viên hộ bà Nguyễn Thị Dung phấn đấu vượt qua khó khăn. Hộ bà Nguyễn Thị Dung có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành và hộ bà Nguyễn Thị Dung căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- Phòng LĐ-TBXH thị xã;

- C2;

- Lưu VT, ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà