</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 45/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng “Nhà nhân ái” cho hộ ông Bùi Văn Vẹn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 06-TTr/UBH ngày 02 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn “Nhà nhân ái” cho hộ ông Bùi Văn Vẹn là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú khu vực VIII, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) được xây dựng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của phường Hiệp Thành do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hiệp Thành vận động hỗ trợ 30.000.000 đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Điều 2. Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành có trách nhiệm hướng dẫn, động viên hộ ông Bùi Văn Vẹn phấn đấu vượt qua khó khăn. Hộ ông Bùi Văn Vẹn
có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành và hộ ông Bùi Văn Vẹn căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- C2;

- Lưu VT, Ph     b;

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà