</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 44/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà nhân ái cho hộ ông Nguyễn Phước Triệu,

cư trú ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 21/TTr-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Hiệp Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà nhân ái cho hộ ông Nguyễn Phước Triệu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) được xây dựng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo - Chương trình an sinh xã hội” xã Hiệp Lợi do Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hiệp Lợi vận động tài trợ.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi có trách nhiệm động viên hộ ông Nguyễn Phước Triệu phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Hộ ông Nguyễn Phước Triệu có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà để sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hiệp Lợi, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi và hộ ông Nguyễn Phước Triệu căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- Phòng LĐ-TBXH thị xã;

- C2;

- Lưu VT, ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà