</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 42/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Võ Thị Phong Lan,
cư trú ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tại Tờ trình số 15/TTr-BTV ngày 29 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng một căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Võ Thị Phong Lan là hội viên phụ nữ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, cư trú ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Căn nhà trị giá 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thành vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 30.000.000 đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Đại Thành hướng dẫn, động viên hộ bà Võ Thị Phong Lan phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Hộ bà Võ Thị Phong Lan có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn căn nhà đảm bảo sử dụng được lâu dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Chủ tịch UBND xã Đại Thành và hộ bà Võ Thị Phong Lan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- Phòng LĐ-TBXH thị xã;

- C2;

- Lưu VT, Ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà