</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 39/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh mục công trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 sang năm 2017 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

­­­­­­­­­­­­

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 664/UBND-TH ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 sang năm 2017.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 203/TTr.TC-KH ngày 05 tháng 5 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 sang năm 2017 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy với số tiền 2.065.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

(Đính kèm phụ lục I).

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hải