</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

 
 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 534/UBND-NCTH ngày 21 tháng 8 năm 2015 của UBND thị xã Ngã Bảy V/v chủ trương tạm ứng Ngân sách thị xã năm 2015 để chi trả trang thiết bị phong màn 03 công trình Văn hóa phục vụ xã nông thôn mới Tân Thành;

Căn cứ Công văn số 585/UBND-NCTH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy V/v tạm ứng Ngân sách thị xã năm 2016 để thanh toán nợ đọng công trình: Nhà văn hóa – khu thể thao ấp Đông Bình, xã Tân Thành;

Căn cứ Công văn số 612/UBND-NCTH ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy V/v bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2016, từ nguồn tạm ứng Ngân sách thị xã năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy tại Tờ trình số 206/TTr.TC-KH ngày 08 tháng 5 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy với tổng số tiền 1.123.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng), cụ thể như sau:

(Đính kèm phụ lục I)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch thị xã, Văn hóa và Thông tin thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 4A, B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

  Nguyễn Đăng Hải